Collective semantic role labeling on open . . .

by Xiaohua Liu , Kuan Li , Bo Han , Ming Zhou , Long Jiang , Daniel Tse , Zhongyang Xiong