Combining Constituent and Dependency Syntactic Views for Chinese Semantic Role Labeling

by Shiqi Li , Qin Lu , Tiejun Zhao , Pengyuan Liu , Hanjing Li