Maximum Rank Correlation Training for Statistical Machine Translation

by Daqi Zheng , Yifan He , Yang Liu , Qun Liu