Materialized view selection in xml databases (2009)

by Nan Tang , Jeffrey Xu , Yu Hao , Tang M. Tamer , Özsu Peter Boncz
Venue:In DASFAA
Citations:2 - 0 self