A Distributed Fault/Intrusion-Tolerant Sensor Data Storage Scheme Based on Network Coding and Homomorphic Fingerprinting

by Rongfei Zeng , Yixin Jiang , Chuang Lin , Senior Member , Yanfei Fan , Xuemin (sherman Shen