Monotone operators and “bigger conjugate” functions (2011)

by Heinz H. Bauschke , Jonathan M. Borwein , Xianfu Wang , Liangjin Yao
Citations:3 - 3 self