Constrained LDA for Grouping Product Features in Opinion Mining

by Zhongwu Zhai , Bing Liu , Hua Xu , Peifa Jia
Citations:12 - 3 self