Constrained LDA for Grouping Product Features in Opinion Mining

by Zhongwu Zhai , Bing Liu , Hua Xu , Peifa Jia
Citations:6 - 2 self