Clustering Product Features for Opinion Mining

by Zhongwu Zhai , Bing Liu , Hua Xu , Peifa Jia
Citations:13 - 1 self