(2006)

by Lev Reyzin , Nikhil Srivastava , Communicated K. Iwama