DMCA

Prototyping of Task-Oriented Mobile Navigation System with Real Scale Mobile Services

by Munehiko Sasajima , Koichiro Furutani , Yoshinobu Kitamura , Takefumi Naganuma , Shoji Kurakake , Riichiro Mizoguchi , Key Words