iTopicModel: Information Network-Integrated Topic Modeling

by Yizhou Sun , Jiawei Han , Jing Gao , Yintao Yu
Citations:17 - 8 self