Pseudorandomness Analysis of the Lai-Massey Scheme

by Yiyuan Luo , Xuejia Lai , Zheng Gong , Zhongming Wu