TranStrL: An Automatic Need-to-Translate String Locator for Software

by Xiaoyin Wang , Lu Zhang , Tao Xie , Hong Mei , Jiasu Sun