Automatic Coefficient Selection in Weighted Maximum Margin Criterion ∗

Cached

Download Links

by Zhengdong Cheng , Bin Shen , Xiang Fan , Yu-jin Zhang