Mining the Web for Domain-Specific Translations

Cached

Download Links

by Jian-cheng Wu , Peter Wei-huai , Hsu Chiung-hui Tseng , Jason S. Chang