Recognizing Named Entities in Tweets

by Xiaohua Liu , Shaodian Zhang , Furu Wei , Ming Zhou
Citations:33 - 1 self