The CASIA Phrase-Based Machine Translation System

by Wei Pang , Zhendong Yang , Zhenbiao Chen , Wei Wei , Bo Xu , Chengqing Zong