I/O-Efficient Contour Queries on Terrains

by Pankaj K. Agarwal , Thomas Mølhave , Bardia Sadri