DMCA

The Minimum PAPR Code for OFDM Systems

by Inderjeet Kaur , M. Kulkarni , Daya Gupta , Kamal Thakur , Janki Arora