Mining multilingual topics from Wikipedia (2009)

by Xiaochuan Ni , Jian-tao Sun , Jian Hu , Zheng Chen
Venue:In WWW
Citations:16 - 0 self