SOPA: Selecting the Optimal Policy Adaptively for a cache system

by Yang Wang , Jiwu Shu , Guangyan Zhang , Wei Xue , Weimin Zheng