SRI International

by Msr Xiaodong He , Jianfeng Gao , Chris Quirk , Patrick Nguyen , Arul Menezes , Robert Moore , Kristina Toutanova , Mei Yang , William Dolan , Msra Mu Li , Chi-ho Li , Dongdong Zhang , Long Jiang , Ming Zhou , George Foster , Jing Zheng , Wen Wang , Necip Fazil Ayan , Dimitra Vergyri , Nicolas Scheffer , Andreas Stolcke , Xiaodong He , Mu Li , Roland Kuhn , Jing Zheng
Citations:1 - 0 self