Towards effective two-level supercompilation (2010)

by Ilya G. Klyuchnikov
Citations:4 - 3 self