Fast subtree kernels on graphs

by Nino Shervashidze , Karsten M. Borgwardt
Citations:16 - 2 self