Associate Editors

Cached

Download Links

by Flexible Querying , Personal Information , Amélie Marian , Wei Wang , Jens Dittrich , Marcos Antonio , Vaz Salles , Lukas Blunschi , Ziyang Liu , Peng Sun , Yu Huang , Yichuan Cai , Yi Chen , Eugene Agichtein , Evgeniy Gabrilovich , Hongyuan Zha , David B. Lomet , Sihem Amer-yahia , Beng Chin Ooi , Jianwen Su , Vassilis J. Tsotras