Zachytenie záujmov pouˇzívatel’a na (2006)

by Fakulta Informatiky , A Informa , Čn Ych , Technol Ógií , ˇstudijn´y Odbor Softvérové Inˇzinierstvo , Bc. Michal Barla , Diplomová Práca , Michal Barla Anotácia , Autor Bc , Michal Barla