Exploring web scale language models for search query processing

by Jian Huang , Xiaolong Li , Jianfeng Gao , Kuansan Wang , Jiangbo Miao , Fritz Behr
Venue:In Proceedings of WWW 2010
Citations:29 - 11 self