Cross-domain sentiment classification via spectral feature alignment (2010)

by Sinno Jialin Pan , Xiaochuan Ni , Jian-tao Sun , Qiang Yang , Zheng Chen
Venue:In WWW
Citations:35 - 8 self