Image-based Street-side City Modeling

by Jianxiong Xiao , Tian Fang , Peng Zhao , Maxime Lhuillier , Long Quan , Lasmea Université , Blaise Pascal
Citations:45 - 7 self