Supercompiler HOSC 1.1: proof of termination (2010)

by Ilya G. Klyuchnikov
Citations:7 - 5 self