Supercompiler HOSC 1.1: proof of termination (2010)

by Ilya G. Klyuchnikov
Citations:9 - 7 self