HMTT: a platform independent full-system memory trace monitoring system (2008)

by Yungang Bao , Mingyu Chen , Yuan Ruan , Li Liu , Jianping Fan , Qingbo Yuan , Bo Song , Jianwei Xu
Venue:In SIGMETRICS ’08: Proceedings of the 2008 ACM SIGMETRICS international
Citations:10 - 3 self