Advertising keyword generation using active learning (2009)

by Hao Wu , Guang Qiu , Xiaofei He , Yuan Shi , Mingcheng Qu , Jing Shen , Jiajun Bu , Chun Chen
Venue:In WWW’09
Citations:3 - 0 self