DMCA

Non-negative matrix factorization on manifold (2008)

by Deng Cai , Xiaofei He , Xiaoyun Wu , Jiawei Han , Google Inc
Venue:In ICDM
Citations:42 - 6 self