QoS-Aware Object Replica . . .

by Zhiyong Xu , Laxmi Bhuyan