CERIAS Tech Report 2005-24 VIRTUAL PLAYGROUNDS FOR WORM BEHAVIOR INVESTIGATION

by Xuxian Jiang , Dongyan Xu , Helen J. Wang , Eugene H. Spafford , Xuxian Jiang , Dongyan Xu , Helen J. Wang , Eugene H. Spafford