Query-level loss functions for information retrieval (2008)

by Tao Qin , Xu-Dong Zhang , Ming-Feng Tsai , De-Sheng Wang , Tie-Yan Liu , Hang Li
Venue:INFORMATION PROCESSING AND MANAGEMENT
Citations:29 - 11 self