Cog Gap: Cognitive and Opportunistic Gateway Access for Wireless Mesh Networks

by Panlong Yang , Guihai Chen , Baijian Yang , Deke Guo , Yunhao Liu