Learning model order from . . . (2007)

by Zheng-yu Niu , Dong-hong Ji , Chew Lim Tan