BCN: Bidimensional Compound Networks for Data Centers

by Deke Guo , Tao Chen , Dan Li , Xue Liu , Yunhao Liu