Constraint Driven Transliteration Discovery

View PDF

Download Links

by Dan Goldwasser , Ming-wei Chang , Yuancheng Tu , Dan Roth