Actor Frameworks for the JVM Platform: . . . (2009)

by Rajesh K. Karmani , Amin Shali , Gul Agha