Caches and Object Streams. October 2006. (2007)

Cached

Download Links

by Stephen M. Blackburn , Sergey I. Salishev , Mikhail Danilov , Oleg A. Mokhovikov , Anton A. Nashatyrev , Peter A. Novodvorsky , Vadim I. Bogdanov , Xiao Feng Li , Stephen M. Blackburn , Sergey I. Salishev , Mikhail Danilov , Oleg A. Mokhovikov , Anton A. Nashatyrev , Peter A. Novodvorsky , Vadim I. Bogdanov , Xiao Feng Li , Dennis Ushakov