Fast computation of reachability labeling for large graphs (2006)

by Jiefeng Cheng , Jeffrey Xu Yu , Xuemin Lin , Haixun Wang , Philip S. Yu
Venue:In Proc. of EDBT’06
Citations:19 - 8 self