2.2 Model I: Basic Model.................................... 6 (2008)

by Donald A. Hanson , Yaroslav Kryukov , Sven Leyffer , Todd S. Munson