SeGrid: A Secure Grid Framework for Sensor Networks (2005)

by Xiuzhen Cheng , Fang Liu , Fengguang An