Probabilistic Models for Discovering E-Communities (2006)

by Ding Zhou , Eren Manavoglu , Jia Li , C. Lee Giles , Hongyuan Zha
Citations:39 - 7 self