DMCA

the protein–protein interaction network (2004)

by Hongchao Lu , Xiaopeng Zhu , Haifeng Liu , Geir Skogerbø , Jingfen Zhang , Yong Zhang , Lun Cai , Yi Zhao , Shiwei Sun , Jingyi Xu , Dongbo Bu , Runsheng Chen