Location-aware topology matching in p2p systems (2004)

by Yunhao Liu , Xiaomei Liu , Li Xiao
Venue:In Proceedings of IEEE INFOCOM
Citations:25 - 6 self