doi:10.1093/ecam/nem049 A Proteomic Approach for the Diagnosis of ‘Oketsu ’ (blood stasis), a Pathophysiologic Concept of Japanese Traditional (Kampo) Medicine

Cached

Download Links

by Chinami Matsumoto , Tetsuko Kojima , Kazuo Ogawa , Satoshi Kamegai , Takuya Oyama , Yukari Shibagaki , Tetsuo Kawasaki , Hiroshi Fujinaga , Kozo Takahashi , Hiroaki Hikiami , Hirozo Goto , Chizuru Kiga , Keiichi Koizumi , Katsutoshi Terasawa , Shuichi Takeda , Ikuo Saiki