A Measurement Study of a Peer-to-Peer Video-on-Demand System (2007)

by Bin Cheng , Xuezheng Liu , Zheng Zhang , Hai Jin
Venue:in IPTPS
Citations:27 - 2 self